A medical worker is interviewed after vaccination at Branch No 2 of the National Hospital for Tropical Diseases (Photo: VNA)

A medical worker is interviewed after vaccination at Branch No 2 of the National Hospital for Tropical Diseases (Photo: VNA)

A medical worker is interviewed after vaccination at Branch No 2 of the National Hospital for Tropical Diseases (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *