Kiên Giang: Công nh?n 11 xã nông thôn m?i

T? d?u nam 2021 d?n nay, t?nh Kiên Giang dã công nh?n 11 xã nông thôn m?i, vu?t 2 xã so v?i k? ho?ch. Nhu v?y d?n nay, toàn t?nh dã có 90/116 xã nông thôn m?i, 3 huy?n nông thôn m?i là Tân Hi?p, Gi?ng Ri?ng và Gò Quao. Hi?n, t?nh Kiên Giang dang d? ngh? Trung uong th?m d?nh thành ph? Hà Tiên hoàn thành nhi?m v? xây d?ng nông thôn m?i và huy?n Vinh Thu?n d?t chu?n nông thôn m?i. ?nh: Lê Huy H?i – TTXVN