Phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội: Đón hơn 1,5 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch Kiên Giang

[04/04/2022 16:47:11] Trong quý I/2022, t?nh Kiên Giang dã dón hon 1,5 tri?u lu?t du khách d?n tham quan, du l?ch, tang trên 31% so v?i cùng k?, d?t 28,2% k? ho?ch nam, trong dó du khách qu?c t? trên 26.000 lu?t ngu?i; t?ng doanh thu hon 1.400 t? d?ng. Ð?o ng?c Phú Qu?c v?n là di?m thu hút dông khách du l?ch d?n v?i hon 1,1 tri?u lu?t du khách, tang 33,9% so v?i cùng k? nam 2021. ?nh: Lê Huy H?i – TTXVN