Sơn La: Trồng mận rải vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân

[19/04/2022 08:58:45] Nh?ng nam g?n dây, m?n h?u dã tr? thành m?t trong nh?ng cây an qu? ch? l?c c?a huy?n Yên Châu, t?nh Son La. Do d?c tính c?a cây m?n có th?i gian thu ho?ch ng?n, s?n lu?ng l?n nên khi vào v? thu?ng tiêu th? khó khan, giá bán không cao. Ð? kéo dài th?i gian thu ho?ch, nhi?u h? nông dân dã áp d?ng k? thu?t d? m?n ra qu? s?m, kéo dài th?i gian thu ho?ch, t? dó nâng cao giá tr? kinh t? c?a s?n ph?m. Hi?n giá m?n chín s?m trung bình t? 100.000d-120.000d/kg, cao hon kho?ng 10 l?n so v?i m?n chính v?. Tru?c dây, v? thu ho?ch m?n ch? kéo dài trong kho?ng 1 tháng, d?n d?n tình tr?ng “cung vu?t c?u” nên giá c? luôn th?p. B?ng k? thu?t r?i v?, v? m?n dã kéo dài trong kho?ng 5 tháng nên ngu?i dân không ph?i lo l?ng nhi?u v? v?n d? tiêu th?, thu ho?ch d?n dâu, thuong lái thu mua d?n dó. ?nh: H?u Quy?t – TTXVN