Son La: Nhi?u l?i ích t? s?n xu?t lúa h?u co trên cánh d?ng Mu?n

“Nh?t Thanh, nhì Lò, tam Than, t? T?c” là câu nói gi?i thi?u v? b?n v?a lúa l?n cho h?t com d?o ngon n?c ti?ng c?a vùng Tây B?c t? xua. Ngày nay, trên cánh d?ng Mu?ng T?c, huy?n Phù Yên, t?nh Son La nh?ng ngu?i nông dân dang chuy?n d?i t? hình th?c canh tác lúa vô co sang h?u co, hu?ng d?n m?c tiêu phát tri?n b?n v?ng, b?o v? môi tru?ng sinh thái, dua s?n ph?m lúa g?o an toàn, ch?t lu?ng cao d?n ngu?i tiêu dùng. Ð? xây d?ng mô hình g?o h?u co, trong 2 nam 2019-2020, huy?n Phù Yên dã tri?n khai “D? án h? tr? phát tri?n s?n xu?t s?n ph?m g?o theo hu?ng h?u co, liên k?t theo chu?i giá tr?, g?n v?i tiêu th? s?n ph?m”. Ð?n nay, d? án du?c tri?n khai t?i 2 xã Quang Huy và Huy Tân v?i quy mô 150 ha và s? tham gia c?a hon 1.300 h? dân. Mô hình lúa h?u co dã mang l?i hi?u qu? rõ r?t, nang su?t d?t t? 60 t?n/ha, thu nh?p trung bình kho?ng 50 tri?u d?ng/ha, tang 20% so v?i phuong pháp canh tác lúa vô co. ?nh: H?u Quy?t – TTXVN