Yên Bái: Phát tri?n ngh? nuôi cá d?c s?n trên h? Thác Bà

Là m?t trong ba h? nu?c ng?t nhân t?o l?n nh?t Vi?t Nam, h? Thác Bà có ti?m nang, l?i th? r?t l?n d? phát tri?n nuôi tr?ng th?y s?n, trong dó có ngh? nuôi các lo?i cá d?c s?n, ch?t lu?ng cao. Hi?n nay, xung quanh h? Thác Bà có 2 doanh nghi?p, 5 H?p tác xã, 13 t? h?p tác, trên 300 h? dân nuôi cá l?ng v?i 2.057 l?ng nuôi cá, t?ng s?n lu?ng th?y s?n u?c d?t 8.000 t?n/nam. Trong dó, dáng chú ý s?n lu?ng cá da tron, ch?t lu?ng cao nuôi b?ng l?ng tang nhanh trong nam 2021, nhu: cá Lang ch?m u?c d?t 1.500 t?n, cá Ng?nh u?c d?t trên 200 t?n, cá Nheo u?c d?t trên 300 t?n. ?nh: Ti?n Khánh-TTXVN