Nông dân Phú Thọ hăng hái xuống đồng đầu Xuân mới

Nông dân Phú Thọ hăng hái xuống đồng đầu Xuân mới