vna_potal_bo_chqs_tinh_dien_bien_trien_khai_ke_hoach_hanh_quan_va_cong_tac_dan_van_huong_tay_mua_kho_2020_-_2021_5192939

Bộ CHQS tỉnh Điện Biên triển khai kế hoạch hành quân và công tác dân vận hướng Tây mùa khô 2020 – 2021