Hanoi1-2

67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2021): Hà Nội – ngày về chiến thắng