vna_potal_chu_tich_nuoc_nguyen_phu_trong_trinh_quoc_hoi_mien_nhiem_thu_tuong_chinh_phu_stand