vna_potal_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_nguyen_phu_trong_doc_thu_chuc_tet_tan_suu_2021_5292250

Nhân d?p nam m?i 2021 và dón T?t c? truy?n Tân S?u, ngày 11/2/2021 ( 30 T?t), t?i Ph? Ch? t?ch, T?ng Bí thu, Ch? t?ch nu?c Nguy?n Phú Tr?ng d?c Thu chúc T?t thân ái g?i t?i toàn th? d?ng bào, d?ng chí và chi?n si c? nu?c, c?ng d?ng ngu?i Vi?t Nam ta ? nu?c ngoài nh?ng tình c?m thân thi?t, l?i tham h?i chân tình và l?i chúc m?ng nam m?i t?t d?p nh?t. Thay m?t Nhà nu?c và nhân dân Vi?t Nam, T?ng Bí thu, Ch? t?ch nu?c Nguy?n Phú Tr?ng g?i t?i b?n bè nam châu, nhân dân các nu?c l?i chúc hòa bình, h?u ngh?, h?p tác, ti?n b? và phát tri?n. ?nh: Trí Dung – TTXVN