9-1602496568-59.jpg

9-1602496568-59.jpg

Делегаты стран на COP21 – Парижский договор об изменении климата. (Фото: AFP / ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *