9-1602496568-59.jpg

9-1602496568-59.jpg

Delegados de la Conferencia COP21 – Tratado de París sobre Cambio Climático. (Foto: AFP / VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *