83823022029-1579439071-92.jpg

83823022029-1579439071-92.jpg

Communist Party of Vietnam (CPV) flags flutterig in Ba Dinh square behind Ho Chi Minh mausoleum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.