83823022029-1579439071-92.jpg

83823022029-1579439071-92.jpg

Communist Party of Vietnam (CPV) flags flutterig in Ba Dinh square behind Ho Chi Minh mausoleum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *