82141709169-1598171943-70.jpg

82141709169-1598171943-70.jpg

Boxer Nguyen Van Duong of Vietnam (right) punches Jenel Lausa of the Philippines at the Victory 8 event last October in Hanoi. (Photo courtesy of Nguyen Van Duong)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *