5-1608712528-43.jpg

5-1608712528-43.jpg

Доцент Чан Суан Бать выступил на Всемирном форуме молодых интеллектуалов Вьетнама в 2019 г. (Фото: Корр./Vietnam +)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *