5-1597024306-90.jpg

5-1597024306-90.jpg

Disinfecting a bus, which transports passengers to the area for taking entry procedures. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *