5-1546143679-48.jpg

5-1546143679-48.jpg

Phòng xử lý rác và tập trung rác giấy tại một chung cư, có quy định rõ thùng cacton phải được gấp gọn mới được vất và không được vất rác giấy ngoài giờ làm việc của phòng.(Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *