4robertmi-1592279285-8.jpg

4robertmi-1592279285-8.jpg

Bức tượng thương nhân sở hữu nô lệ Robert Milligan bị các nhà hoạt động của phong trào Black Lives Matter phủ vải che; bức tượng sau đó đã được tổ chức Canal and River Trust di dời (Ảnh: Getty Images).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *