4-1608712453-62.jpg

4-1608712453-62.jpg

Доцент Чан Суан Бать и представители молодежи АСЕАН приняли участие в диалоге с премьер-министрами стран АСЕАН в 2017 году на саммите АСЕАН. (Фото: Корр./Vietnam +)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *