3vnapotal15-1560246036-35.jpg

3vnapotal15-1560246036-35.jpg

                            越兴有限公司工人。越通社记者原玲摄

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *