31201841-1520224063-90.png

31201841-1520224063-90.png

Ông Nguyễn Đình Thắng, Chuyên gia phân tích, Công ty Chứng khoán Sài Gòn–Hà Nội (SHS)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.