3-1608712195-80.jpg

3-1608712195-80.jpg


Доцент Чан Суан Бать с наградой за начало карьеры Университета Альберты, Канада. (Фото: Корр./Vietnam +)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *