3-1597024176-35.jpg

3-1597024176-35.jpg

Vietnamese citizens from disease-hit areas are disinfected and guided to file health declarations before doing entry procedures (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *