2bac-1587697013-97.jpg

2bac-1587697013-97.jpg

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (tháng 9/1960) đã hoàn chỉnh đường lối cách mạng Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *