26231168197-1547712798-30.jpg

26231168197-1547712798-30.jpg

20世纪初,在法国人拍摄的越南照片中,独弦琴也多次以当地文化特征的身份出现在照片里。图片来源:越南独弦琴俱乐部

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *