24705-1550462881-44.jpg

24705-1550462881-44.jpg

Có lẽ, bằng những trải nghiệm dài lâu của mình, họ đã hiểu ra rằng một cuộc nói chuyện, bất kể có cởi mở, rõ ràng và kỷ luật thế nào, rồi một lúc nào đó cũng sẽ không đi đến đâu. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *