2404taukhong-1587722432-32.jpg

2404taukhong-1587722432-32.jpg

Церемония спуска венков в память о павших. (Фото: Банг Ньем/ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *