2404taukhong-1587722067-38.jpg

2404taukhong-1587722067-38.jpg

Зона 15 в районе Дошоне города Хайфона – место отправления кораблей, доставляющих оружие на южный фронт. (Фото из архива)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *