2404taukhong-1587721894-97.jpg

2404taukhong-1587721894-97.jpg

Транспортное судно 125-го конвоя, маскированое под рыбацкую лодку, выполняет задание по транспортировке оружия, подкрепляя южный фронт, апрель 1966 года. (Фото из архива)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *