23-1573121583-28.jpg

23-1573121583-28.jpg

Se trata del único museo en Vietnam que preserva los recuerdos  sobre una carretera. (Fuente: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *