210820181024-1570013509-9.jpg

210820181024-1570013509-9.jpg

Việt Nam đang tận dụng tối đa các thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới để phát triển sản xuất trong nước hướng tới tăng tự động hóa, giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm. (Nguồn: Báo Ảnh Việt Nam) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *