Trải qua hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển, lớn mạnh, phát huy được vai trò nòng cốt chính trị trong phong trào phụ nữ, thực hiện tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027) được tổ chức từ ngày 9-11/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với chủ đề: “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước.”

Mục tiêu chung của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ tới là phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.

Trải qua hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển, lớn mạnh, phát huy được vai trò nòng cốt chính trị trong phong trào phụ nữ, thực hiện tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tích của phong trào phụ nữ và của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là rất vẻ vang, góp phần tô thắm thêm trang sử vàng của dân tộc.

Tôi luyện và trưởng thành qua các cuộc kháng chiến

Nói đến người phụ nữ Việt Nam là nói đến tinh thần dũng cảm, lòng vị tha, đức hy sinh, tính cần cù, nhẫn nại, tận tuỵ, thủy chung và tài năng sáng tạo. Từ buổi đầu dựng nước, những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam đã tỏa sáng trong tinh thần đấu tranh quật cường, khẳng định ý chí độc lập dân tộc của Bà Trưng, Bà Triệu. Những tấm gương Thái hậu Dương Vân Nga, Nguyên Phi Ỷ Lan, Nữ tướng Bùi Thị Xuân… đã khẳng định vai trò phụ nữ trong tham gia lãnh đạo đất nước và chống giặc ngoại xâm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ III, tại Hà Nội (8-13/3/1961). (Ảnh: TTXVN)

Từ ngày có Đảng (năm 1930), những hoạt động và đóng góp của phụ nữ Việt Nam vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất, tháng 10/1930 đã chỉ rõ “Lực lượng cách mạng của phụ nữ là một lực lượng rất trọng yếu. Nếu quảng đại quần chúng phụ nữ không tham gia vào những cuộc đấu tranh cách mạng thì cách mạng không thể thắng lợi được.”

Sau đó, các phong trào phụ nữ phát triển mạnh mẽ và sâu rộng với nhiều hình thức hoạt động phong phú. Những tên gọi của Hội phụ nữ qua các thời kỳ gắn liền với trọng tâm từng giai đoạn cách mạng, như: tổ chức Phụ nữ Giải phóng (thời kỳ 1930-1936), Hội phụ nữ Dân chủ (thời kỳ 1936-1939), Hội Phụ nữ Phản đế (1939-1941), Đoàn phụ nữ Cứu quốc (1941-1945). Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức Hội phụ nữ đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tiêu biểu của giai đoạn này là tấm gương hy sinh của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (giai đoạn 1930-1940).

“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”

– Chủ tịch Hồ Chí Minh –

Ngày 3/10/1946, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam được thành lập trên cơ sở tập hợp các tổ chức phụ nữ, trong đó Đoàn Phụ nữ cứu quốc là nòng cốt.

Trong 9 năm kháng chiến trường kỳ, đông đảo phụ nữ được giải phóng đã tham gia tích cực vào các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quân sự và quốc phòng góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia thực hiện nhiều phong trào, như: phụ nữ học cày bừa; phụ nữ tăng gia sản xuất đảm bảo cho bộ đội “ăn no đánh thắng;” mua công phiếu kháng chiến; “diệt giặc dốt;” “diệt giặc đói,” “Đời sống mới”; tham gia Hội mẹ chiến sỹ…

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, các chị em, đặc biệt là phụ nữ các dân tộc Tày, Thái, Mèo, Dao, Nùng, Hoa, Xá… ngày đêm vượt suối, băng rừng, vận chuyển, tiếp tế lương thực, đạn dược, tải thương, làm hầm, chữa cầu đường…

Tên tuổi “Đội nữ du kích Hoàng Ngân”, anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu, Mạc Thị Bưởi, Bùi Thị Cúc, anh hùng Nguyễn Thị Chiên, “Nữ kiệt miền Đông” Hồ Thị Bi là những tấm gương làm rạng danh phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn lịch sử oanh liệt này.

Trân trọng những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam, Bác Hồ kính yêu đã khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ” (tháng 3/1952).

Sau Hiệp định Geneva 1954 về Đông Dương, Việt Nam tạm thời bị chia cắt hai miền. Miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn cho miền Nam ruột thịt.

Tháng 3/1961, Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập với vai trò tập hợp phụ nữ miền Nam Việt Nam đoàn kết trên mặt trận giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thời gian này, Hội Phụ nữ ở cả hai miền đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, trong đó, “Năm tốt” và “Ba đảm đang” là những phong trào thi đua có quy mô lớn nhất trong lịch sử Việt Nam thời kỳ hiện đại, trở thành các hoạt động nổi bật, tiêu biểu.

Với phong trào “Năm tốt,” hàng triệu hội viên phụ nữ giải phóng trên khắp miền Nam được tôi luyện trong phong trào đấu tranh với ba mũi giáp công linh hoạt, được tổ chức chặt chẽ ở ba vùng chiến lược (nông thôn, đô thị, miền núi). Họ luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phong trào đấu tranh chính trị trực diện, hình thành nên một “Đội quân tóc dài” hùng hậu, nổi tiếng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Thi đua với phụ nữ Nam Bộ, những tấm gương phụ nữ miền Bắc anh dũng của Đại đội pháo nữ dân quân Ngư Thuỷ (Quảng Bình) bắn cháy liên tiếp ba tàu chiến Mỹ hay của Trung đội nữ dân quân Hoằng Hải (Thanh Hóa) bắn rơi máy bay Mỹ… đã khẳng định trí tuệ, sáng tạo và tinh thần kiên cường, quật khởi của các tầng lớp phụ nữ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá “Phong trào “Năm tốt” của phụ nữ miền Nam và phong trào “Ba đảm đang” của phụ nữ miền Bắc là phong trào yêu nước nồng nàn và rộng khắp, lôi cuốn đông đảo phụ nữ hai miền thi đua sản xuất, phục vụ chiến đấu, góp phần to lớn vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của toàn dân.

Tiếp tục phát huy vai trò trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước

Ngày 10/6/1976, Hội nghị Thống nhất Hội Liên hiệp phụ nữ toàn quốc đã nhất trí quyết nghị: Thống nhất sự chỉ đạo hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ trong cả nước trong một tổ chức là Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đồng thời quyết định lấy ngày 20/10/1930 là Ngày thành lập Hội.

Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ khóa VII gồm 96 ủy viên ra mắt Đại hội. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)

Kế thừa thành quả to lớn của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ngày một lớn mạnh, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ.

Qua mỗi kỳ Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc là một cột mốc đánh dấu sự phát triển và vai trò quan trọng của tổ chức Hội, với đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp.

Hội tham gia tham mưu, đề xuất chính sách, giám sát, phản biện xã hội, chăm lo tốt hơn lợi ích chính đáng của phụ nữ, tích cực hội nhập quốc tế và nỗ lực thực hiện mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Những thành quả của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực đã khẳng định vị trí, vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong đời sống xã hội, đã và đang làm rạng danh đất nước.

Hàng loạt cuộc vận động, phong trào thi đua được phát động và triển khai rộng khắp, như phong trào “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,” “Giỏi việc nước đảm việc nhà, phấn đấu thực hiện nam nữ bình đẳng,” “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,” “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc,” “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cần kiệm xây dựng đất nước,” “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch,” “Rèn luyện các phẩm chất đạo đức: Tự tin-Tự trọng-Trung hậu-Đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Từ các phong trào đã có gần 100 tập thể và cá nhân nữ Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới được tôn vinh, ghi nhận.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 11 (tháng 12/2016), tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các phong trào do Hội phát động đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, trở thành động lực thúc đẩy các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thông qua việc thực hiện các phong trào thi đua, vị trí, vai trò của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới được nâng cao, tạo điều kiện để phụ nữ Việt Nam đóng góp lớn hơn vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Ngày càng có nhiều phụ nữ trở thành chính trị gia, nhà khoa học nổi tiếng, nhà quản lý năng động. Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ phụ nữ tham gia đại biểu Quốc hội đạt 30,26%. Trong lĩnh vực kinh doanh, hiện có khoảng 24,8% doanh nghiệp do phụ nữ quản lý.

Trong các cơ quan nghiên cứu, quản lý khoa học và đào tạo, tỷ lệ nữ giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ đều tăng. Trong các lĩnh vực khác như y tế, khoa học-kỹ thuật, văn hoá, thể thao và du lịch… phụ nữ cũng có những đóng góp to lớn.

Những thành quả của phụ nữ trong lao động sản xuất, kinh doanh, trên giảng đường, trong nghiên cứu khoa học, thể thao, văn hóa nghệ thuật… đã khẳng định vị trí, vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong đời sống xã hội, đã và đang làm rạng danh đất nước.

Sự trưởng thành của phong trào phụ nữ, những đóng góp xứng đáng của các cấp hội phụ nữ đạt được trong suốt thời gian qua đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Bên cạnh đó còn có rất nhiều tấm gương thầm lặng làm nhiều việc tốt, việc thiện, góp phần tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022- 2027) được tổ chức từ ngày 9-11/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với chủ đề: “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước.”

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh với đoàn đại biểu cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về dự Đại hội có 1.000 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các lực lượng phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực hoạt động khác nhau trong cả nước và khoảng 200 đại biểu khách mời.

Tại buổi họp báo ngày 1/3, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội phụ nữ toàn quốc XIII được tiến hành công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp.

Đại hội sẽ có 62 tham luận dạng bài viết và video clip được tập hợp thành kỷ yếu để các cấp Hội tiếp tục nghiên cứu, áp dụng trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội. Trong đó, có 18 tham luận và 10 clip dự kiến trình bày tại các phiên toàn thể của Đại hội.

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027) được tổ chức từ ngày 9-11/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với chủ đề: “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước.”

Bên cạnh các tham luận trình bày trong các phiên toàn thể, Đại hội sẽ tổ chức 5 Trung tâm thảo luận với các chủ đề về: Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới; Phụ nữ trong nền kinh tế số; Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

1.000 đại biểu chính thức dự Đại hội là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi, ngành nghề, các lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước. Độ tuổi trung bình của đại biểu là 47 tuổi, Trong đó, đại biểu cao tuổi nhất 80 tuổi, đại biểu trẻ tuổi nhất là 24 tuổi.

Các hoạt động khác trong khuôn khổ Đại hội gồm khai mạc triển lãm “Phụ nữ Việt Nam viết tiếp những ước mơ” và phát động nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” chung tay xây dựng ít nhất 130 mô hình sinh kế, tổng giá trị 13 tỷ đồng cho phụ nữ vùng biên giới; Chương trình Đối thoại 2030 – Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng phát động các cấp Hội thực hiện Đợt thi đua đặc biệt “130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13″; tổ chức bình chọn trực tuyến 2 vòng; chọn và khen thưởng 13 công trình, phần việc tiêu biểu xuất sắc; phát động ” Tuần lễ Áo dài” trên toàn quốc nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam; phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước hưởng ứng trồng cây xanh thay cho chương trình văn nghệ chào mừng như thông lệ. Phấn đấu trồng và đảm bảo sống ít nhất 130.000 cây xanh trong dịp này.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tiếp tục được phát động trong nhiệm kỳ 2022-2027 trên cơ sở những kết quả đạt được của Cuộc vận động trong các nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên nội hàm của cuộc vận động có sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới theo hướng toàn diện hơn, không chỉ góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, mà còn góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Riêng tại những địa bàn thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu sẽ thí điểm xây dựng gia đình “5 Có, 3 Sạch” (5 Có gồm: Có ngôi nhà an toàn; Có sinh kế bền vững; Có sức khỏe; Có kiến thức; Có nếp sống văn hóa; 3 Sạch gồm: Sạch nhà, Sạch bếp, Sạch ngõ).

Mục tiêu chung của nhiệm kỳ tới là phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.

Phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.

Để đạt được mục tiêu trên, dự kiến các cấp hội sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, gồm hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế./.

Phụ nữ ngày càng tham gia vào nhiều lĩnh vực sản xuất và đóng vai trò quan trọng. (Ảnh: TTXVN)