2-1608711984-36.jpg

2-1608711984-36.jpgДоцент Бать сказал, что воля и дух вьетнамского народа побуждают молодое поколение стремиться к успеху при любых обстоятельствах. (Фото: Корр/ Vietnam +)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *