2-1574676000-82.jpg

2-1574676000-82.jpg

El director de Asia-Pacífico del Fondo Monetario Internacional (FMI), Changyong Rhee (Fuente: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *