2-1562748115-100.jpg

2-1562748115-100.jpg

The new general education curriculum shifts from the transfer of knowledge to the development of ability and qualifications of students. (Source: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *