1301cuchi6-1610530057-35.jpg

1301cuchi6-1610530057-35.jpg

Căn hầm giải phẫu thương binh nặng tại khu di tích. (Nguồn: vietnamtourism.gov.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *