13-1573119941-23.jpg

13-1573119941-23.jpg

Para esta veterana, los recuerdos sobre la ruta Truong Son marcan su inolvidable juventud. (Fuente: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *