1279062-1589948181-8.jpg

1279062-1589948181-8.jpg

Đảng Cộng sản Việt Nam là hạt nhân của khối đại đoàn kết dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.