1279062-1589948181-8.jpg

1279062-1589948181-8.jpg

Đảng Cộng sản Việt Nam là hạt nhân của khối đại đoàn kết dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *