11841738628-1601022539-99.jpg

11841738628-1601022539-99.jpg

Nhiệm vụ của các cán bộ giáo dục là vừa phải nâng cao trình độ dân trí, vừa phải chống phá địch trên mặt trận văn hóa, giáo dục. (Ảnh: NVCC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *