1111-1555250961-33.jpg

1111-1555250961-33.jpg

Hoạt động xây đê ngăn Biển Bắc với Biển Nam trong chương trình Zuiderzeewerken. (Nguồn: Wikipedia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *