11-1604459931-36.jpg

11-1604459931-36.jpg

Г-н Ле Дык Ван (настоящее имя – Нгуен Хыу Фук) – глава комитета по связям с бывшими членами Хоангзьеуского молодежного союза за спасения Отечества.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *