11-1553580048-80.jpg

11-1553580048-80.jpg

Ngày 17/3, Mamas & Papas – h?ng s?n xu?t ð? dùng cho m? và bé – m?t thýõng hi?u cao c?p hàng ð?u ný?c Anh ð? chính th?c m? c?a hàng t?i Tokyo. S? h?u và phân ph?i thýõng hi?u cao c?p này trên toàn Nh?t B?n là doanh nhân Nguy?n Tu?n Anh, sinh nãm 1983, giám ð?c ði?u hành NAL Japan – ho?t ð?ng trong l?nh v?c công ngh? thông tin. Trong ?nh: Doanh nhân Nguy?n Tu?n Anh bên thýõng hi?u Mamas & Papas t?i c?a hàng ð?u tiên ? Tokyo, Nh?t B?n. ?nh: Thành H?u, phóng viên TTXVN t?i Nh?t B?n.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *