1001-1602036544-69.jpg

1001-1602036544-69.jpg

The technical section of the Liberation News Agency at the Duong Minh Chau revolutionary base (Photo: Liberation News Agency)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *