0301-1602036529-23.jpg

0301-1602036529-23.jpg

Technicians of the Liberation News Agency worked during the anti-American resistance war (File photo of VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *