0301-1602036529-23.jpg

0301-1602036529-23.jpg

Le Service télégraphique de l’Agence d’information de Libération pendant la Résistance anti-américaine. Photo: VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *