000sr8rr-1511347090-80.jpg

000sr8rr-1511347090-80.jpg

This photo taken on August 21, 2017 shows a man walking at Hong Kong’s international airport past an advertisement for the WeChat social media platform owned by China’s Tencent company. / AFP PHOTO / Richard A. Brooks

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *