000ft0x7-1520408989-20.jpg

000ft0x7-1520408989-20.jpg

A container vessel enters to the port terminal in Singapore on September 2, 2016. / AFP PHOTO / ROSLAN RAHMAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *