00086f149748-1574413892-68.jpg

00086f149748-1574413892-68.jpg

“Сельская продавшица”, написанная художником в честь своей жены.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *