Кабинет по наблюдению за вакцинированными во втором филиале центральной больницы тропических болезей. (Фото: ВИА)

Кабинет по наблюдению за вакцинированными во втором филиале центральной больницы тропических болезей. (Фото: ВИА)

Кабинет по наблюдению за вакцинированными во втором филиале центральной больницы тропических болезей. (Фото: ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *